ابی...


اونقدر بزرگه تنهایی این مرد

که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد

من عاشقت هستم اینو نمیفهمی

یه چیزو میدونم

که خیلی بی رحمی!


برچسب ها:
زمان: 2018-06-25 08:45:02