عادت

سه چهار روز بیشتر نیست..

چه فرقی می کنه؟

وقتی هر روز نزدیکتر میشی.

وقتی دیگه چیزی نمونده..

معده درد مال اعصابه نه معده!!!

چند سال طول میکشه که عادت کردنو یاد بگیری؟

و چند هزار سال طول می کشه تا عادت کنی؟

سه چهار روز تمرین؟!!!!

خنده داره!


برچسب ها: سال طول , چهار روز
زمان: 2018-06-25 08:45:02